X
تبلیغات
رایتل
 
تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

درآمد شرکتهای کوچکتر کمتر احتمال دارد که قابل پیش بینی و قابل انتظار باشند. بنابراین منتشر کردن اطلاعات ارزش مناسبتی  بالاتری را به طور قابل مقایسه آماده خواهد کرد. در طول این بررسی ، نتیجه قابل اهمیت طوری که یک شرکت بر ارتباط شمول تمامی درآمدها موثر است وقتی که درآمدهای عملیاتی (مازاد نادرست) طبق چنین رفتاری ارائه داده می شود.

نتایج برگشتی از جدول 5.7 ، دوره کارکردی کوتاه و بلند را با ارتباط بازگشت درآمدها ثابت می کند. در دوره ی کوتاه مدت ، اثر یک توانایی قطعی با یک یا دو سال فاصله به شرط اینکه % 5/2 قدرت متوسط توضیحی برای شرکتهای در سطح پایین و  % 17 برای شرکتهای سطح بالا ثابت می شود.

این برابری می کند با نظریه ایکه سرمایه دارای با ریسک بالای (به عنوان نماینده نفوذ مالی) شرکتها پاسخی بر اطلاعات درآمدها تکیه می کنند نسبت به شرکتهایی با ریسک پایین تر، در نتیجه امکان دوره های بی ثبات در چنین شرکتهایی وجود دارد.

نتایجی با روزنه ها و بخشهای زیاد، بر زمان زیاد ارتباط ارزشمند درآمدها برای اینکه توانایی کم و  زیاد شرکتها به ترتیب به متوسط % 32 و % 43 بهبود یابد، دلالت می کند.

دلالت بر افزایش میزان توانایی در مدت زمان بالا جزئی موقتی است و تفاوت زمانی باعث شکست در کار است . این پیشنهاد می شود که اطلاعات درآمدی از سیر بلند مدت شرکتهایی با ریسک پایین مهم تر است . در دوره های جریانهای مازاد درآمد بار دیگر شواهد کم برای اثر توانایی و نفوذ با ارتباط شمول تمامی درآمدها پیشنهاد می شود.

5-4-5- تماس و برخورد اندازه بخشهای گزارش رسمی

نتایج برگشت مدلهای 18- 5 و 17- 5 و 16-5 در جدول 8-5 به نمایش گذاشته شده. نتایج برای مدل 16-5  همانند مدل 508 است و یک رابطه ی مثبت بین زمان (به عنوان و سطح برگشتی) و قدرت توضیحی حسابداری درآمد برای گزارش رسمی است.  مدلهای برگشتی 17- 5 و 18-5 ، 3 ماه و 6 ماه درخواست عقب افتادن برای تقدم و تاخر قیمتهای گزارش می کنند، و هر دو نسبت ساده ی زودگذر داخلی بین درآمدها و گزارشها که شبیه معادله 16 – 5 می باشد را شرح می دهند.

جدول 7-5 . اثر نیروی مالی بر سود عملیاتی و افزایش ارزش نسبت جریانهای مقداری نادرست تحلیل همگرایی خطی .

قسمت A: شرکتهای دسته پایین

قسمت B: شرکتهای دسته بالا

خلاصه ی نتایج نشان داده شده در این جدول  نتایج سود بازگشتی  برای مدلهاست .

(8-5)                                                                      

(10-5)                                                       

(11-5)      

در واقع  rit  دلالت دارد بر بازگشت موجودی که در فاصله ی بالای دوره ی زمانی جمع می شود DPit  به معنای سود عادی است و  EIit  اقلام فوق برنامه است. REVit  تخمین ارزش دارایی است و FXit  تبدیل واحدهای پول خارجی  می باشد . SUNDit  رجوع بر اقلام گوناگون می کند که تعادل ایجاد می کند  بر مفصل بندی تمامی درآمدها DSit  انبوه جریانهای مازاد نادرست می باشد . همه توسط ارزشهای بازار و انبوه دوره های زمانی بالا، داخلی های پی در پی درجه بندی شده است اطلاعات به دو قسمت دسته بالا (قسمت A) و شرکتهای دسته پایین (قسمت B) توسط جیزه بندی لوازم بزرگ نقسیم می شوند، که برابر است با سطح آماری 10 درصدی و سطح آماری 5 درصدی و برابر است با سطح آماری 1 درصدی.

معادله های 9-5. 11-5 نیز تخمین استفاده از دوره های مختلف می باشد هر چند رویه ی نتایج  تغییر نمی کند و از این روایتها گزارش نشده اند

نتایج انجام شده هر چند نشان می دهد که AMQ یک نتیجه ی مطمئن تر در دوره های قدرت توضیحی (R2) و ضریب بالاتر دوره کوتاه مدت آماده می شود . ضریب و R2 برای یک سال AMQ برگشتی  کند به ترتیب 973/0 و%8 هستند و وقتی 3 ماه درنگ 607/0 و % 6 و 6 ماه درنگ 602/0 و %4 است.

روی هم رفته AMQ ویژه به شرایب موثرتربالای چهار اجتماع داخلی و قدرت توضیحی عالی در دوره ی زمانی کوتاه که با R2 نشان داده می شود را فراهم می  کنند.

این پیشنهادات موثر بر هر دوره زمانی متفاوت، بخشهای ناپایدار و مغشوق کردن اثرات در دوره ی مدیریت طولانی به وقوع می پیوندد هر چند دوره کوتاه مدت سود را برای تخمینات درست بیشتر در بخشهای گزارش رسمی امتحان می کند.

جدول 8-5

گزارش های درآمد شرکت با بخشهای گزارش رسمی متفاوت

خلاصه ی نتایج نشان می دهد که در جدول نتایج برگشت سرمایه برای 16-5 با کندی 7 روز است در rit  بازگشت موجودی در فاصله ی بالای دوره ی زمانی تجمع می یابد را نشان می دهد، در 17،5 در rit   بازگشت موجودی در فاصله ی بالای دوره ی زمانی در یک درنگ 3 ماهه و در 5.18 در rit   بازگشت موجودی در فاصله ی بالای دوره ی زمانی در 6 ماه درنگ تجمع می یابد .در OPit  درجه بندی سود عادی توسط ارزشهای بازار و فاصله های زمانی بالا تجمع می یابد.

به علاوه این پیشنهادات یعنی استفاده ی بیشتر از روزنه  های تخمین زده برای گزارشات مخصوصا که ارتباط با زمان در هر قسمت اطلاعات شرکت به بازار واگذار می شود و نتایج مطمئن تری با استفاده ی از دوره ی درنگ معین فراهم خواهد شد از این رو نتایج پیشنهادی که محقق برای محتاط بودن درباره تصریح چنین بخش های تخمینی مورد  نیاز است.

عموما این نتایج اسپهبودی (Espahbodi 2000) را اثبات می کند که قیمتها لزوما به سوی درآمد  سوق داده نمی شوند (قیمتها با درآمد هماهنگی و تطابق ندارد) و از این رو نتایج عالی می تواند توسط متصل کردن بخشهای گزارشات با تاریخ صورت حساب مالی به دست آید.

سود وزیان وسیله ی پیشرفت شرکتها

در انتهای قرار دادن آزمایشات ، اثر گزارشات سود وزیان شرکتها بر ارتباط درآمد و جریانهای مازاد درآمد محک زده می شود . نتایج نشان داده شده در جدول 9.5 ارتباط با ارزش محدودی را از جریانهای مازاد درآمد با مدرک بیشتر فراهم می کند (برای سود وزیان ایجاد شده در شرکتها ) و یک ضعف سطحی عمومی در ارتباط با ارزش اطلاعات حسابداری برای ضرر ایجاد شده ی شرکتها در مقایسه با سود شرکتها می باشد و چیزی که با نوشتجات قبلی سازگار است 

 (Hayn,1997,Basu,2000,Brown and Han 1995)

به ویژه شرکتهای ضرر آور در نمایش دادن فقط یک اجتماع ضعیف (در سطح 10 درصدی) این درآمدها گزارشات رسمی و اجتماع کوچک بین جریان های مازاد درآمد و گزارشات نمایان می شود.

به علاوه قدرت توضیحی (R2) پست تر از سرمایه و نمونه های بزرگ است . شرکتهای سود آور هر چند یک شرکت قدرتمند بین درآمدها و بازگشت ها باشد (همه ی موارد در سطح % 1 مهم است) و چندی که برای فاصله های دوره ی اول به دوم بهتر می شود.

جدول 9-5

ارتباط با ارزش جریانهای مازاد درآمد برای گزارشات سود و زیان شرکتها – تحلیل همگرایی خطی

قسمت A : گزارش زیان شرکتها

قسمت B: گزارش سود شرکتها

خلاصه ی نتایج نشان داده شده در این جدول نتایج برگشت سرمایه برای مدلها است

(8-5)                                                                      

(10-5)                                                        

(11-5)          

rit  بازگشت موجودی در فاصله ی بالای دوره ی زمانی تجمع می یابد را نشان  می دهد DP1  به معنای سود عادی است EIit  اقلام فوق برنامه است REVit  تخمین ارزش دارایی است FXit  تبدیل واحدهای پول خارجی است SUNDit  رجوع بر اقلام گوناگونی می کند که تعادل ایجاد می کند بر مفصل بندی تمامی درآمدها . DSit  انبوه جریانهای مازاد نادرست می باشد همه توسط ارزش های بازار و انبوه دوره های زمانی بالا را فیلمهای پی در پی ، درجه بندی شده است. اطلاعات به دو قسمت زیان (قسمت A) و سود (قسمت B) تقسیم می شود. گزارش شرکتها به عنوان هر سطحی از DPit برای دوره برای با سطح آماری مهم 10 درصدی و برابر است با سطح آماری مهم 5 درصدی و نیز برابر است با سطح آماری مهم 1 درصدی  یادداشتهای بیشتر آماده ی  مهم جریانهای مازاد درآمد در فاصله ی یک ساله و تجدید ارزیابی دارایی در فاصله ی دو سال است. این جریان های آماری هر چند قدرت توضیحی کمی را فراهم می کند.1389/10/15 :: 05:08 ب.ظ