تحقیق مقاله مطلب
در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا
صفحه نخست               نسخه موبایل               عناوین مطالب وبلاگ              تماس با من
روی خواننده ی مورد علاقتون کلیک کنید:

تعرفه حق التحریر وحق الثبت دفاتراسنادرسمی براساس قوانین ومقررات موضوعه جاریه مملکتی ومصوبه شماره ی ۱۴۸۴۰۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۵ قوه قضائیه /سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وتوافق نامه سردفتران وجامعه سردفتران استان بوشهردرسال ۱۳۸۷
الف- اسنادمالی اعم ازقطعی قرارداد مشارکت مدنی - فروش اقساطی -رهنی -استقراضی - اجاره اموال منقول وغیر منقول- اقرارنامه وتعهد نامه های که درآن منجزا ذکرمبلغ می شود
۱- اسنادی که مبلغ آن تا دو میلیون ریال است مقطوعا (( پانزده هزارتومان))
۲- اسنادی که مبلغ آن تا ۱۰ میلیون ریال است نسبت به مازاد دومیلیون ریال ((۲۰ّهزار))  
۳- اسنادی که مبلغ آن تا ۲۰۰ میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال (( ۲ درهزار)) 
۴- اسندی که مبلغ آن تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ((۵/۱ درهزار )) 
۵- اسنادی که مبلغ آن ازیک میلیارد ریال به بالا است نسبت به مازاد یک میلیارد ریال (( ۵/. درهزار))
 
 

ب- اسناد غیرمالی :
قسم اول : اسنادی که دارای حداقل وحداکثر بوده وبه اسناد رقابتی معروف شده وتوافقا تحریر آن بصورت مقطوع تعیین گردیده است .
۱- وکالت نامه ها :
الف- وکالتنامه های مختصر که به چهار نوع تقسیم می شوند
نوع اول وکالت اخذ حقوق ومستمری مدد جویان کمیته امداد تامین اجتماعی وبهزیستی بنیاد شهید وامور ایثار گران 65/0000  ریال
نوع دوم وکالت امور اداری صرف دربرگیرنده تعویض وفک واخذ مجوز انتقال پلاک خودور شماره گذاری وسائط نقلیه شهرداری وساخت وساز واملاک - اقامه دعوی - ثبت ملک وانواع عملیات ثبتی - افتتاح وبرداشت ازحساب - برقراری واخذ حقوق ومستمری ومزایا ومطالبات  غیر مدد جویان اشخاص حقوقی مندرج در نوع اول - اخذ ودریافت وتحویل گرفتن اسناد ومدارک و اقلام ولوازم وکالا ها واخذ ودریافت سهام عدالت ووجوه ناشیه همچنین اخذ ودریافت وثبت نام وعملیات مادی راجع به انشعابات واشتراکات آب -برق وگاز تلفن - وایدون اخذ ودریافت مطالبات اشخاص وخسارات وغرامات وارده به اموال اشخاص ووجوه ناشیه تحت هراسم وعنوان و..........  (( ده هزارتومان 100/0000ریال
نوع سوم - وکالت انجام معامله فروش وانتقال وصلح قطعی تلفنهای همراه وثابت وتالیا وفیش های آنها وقایقهای موتوری اعم از صیادی وتفریحی وموتورها وانجین های آنها ومجورصید شناوران دریائی وحقوق ناشیه ازپروانه ها ومجوزات وجوازات وفیش ها ودرخواست ثبت نام و خرید خودروها که بصورت داخلی درشرکتهای سازنده ونمایندگی های آنهاانجام میشود ووقایع ازدواج وطلاق وانجام سایرمعاملات نسبت به اموال منقول وغیرمنقول اعم ازخرید وقبول انتقال –رهن –وثیقه – اجاره – انعقاد عقود وعملیات بانکی ومالی واعتباری واخذ وام وتسیهلات دراین رابطه و ............... ووکالتهای گمرکی بلااستثنا (( دوازده هزارتومان 120/0000ریال
نوع چهارم : وکالت انجام معامله فروش –صلح وانقال قطعی املاک واموال غیرمنقول (( درحال ثبت – دارای سند مالکیت وغیره )) وشناوران دریایی مشتمل برلنجها- کشتی ها – دوبه ها وبارجها و سایرشناوران دریایی وموتورها وانجین ها ی آنها باستثنا قایق ها ((15 هزار تومان )) 150/000 ریال
ب- وکالت نامه های مفصل : که به سه نوع تقسیم میشود
نوع اول :وکالتهای ازنوع چهارم وکالتنامه های مختصر ((35 هزارتومان )) (( وکالت کلی انجام هرنوع معامله نسبت به املاک –لنجها –کشتی ها – دوبه ها وبارجها واملاک ورقبات موضوع قراردادهای واگذاری زمین شهری –مسکن وشهرسازی –ملی زمین ومسکن بنیاد مسکن –مدیریت اموراراضی –بنیاد مستضعفان –شرکت عمران عالی شهر –شرکت شهرکهای صنعتی –شرکتهای تعاونی مسکن ادارات –سازمانها –نهادها وسایر اشخاص حقوقی عموما دراین نوع قرارمی گیرند.
نوع دوم : وکالتنامه های ازنوع سوم وکالت نامه های مختصر(( 25هزارتومان ))
نوع سوم : سایر وکالت نامه های مفصل ((20 هزارتومان))
2- تنفیذ نامه ورضایت نامه (( دوازده هزارتومان))
3- هرنوع تعهد نامه بلا استثنا اعم ازتعهد دانشجوئی – آموزش وپرورش وغیره ((6000 تومان))
4- وقف نامه ووصیت نامه مختصر((20هزارتومان ))
5- وقف نامه ووصیت نامه مفصل ((35 هزارتومان ))
7- صلح نامه وهبه نامه وقرارداد(( اعم ازقرارداد مشارکت وشراکت (( شراکت نامه )) وغیره ((12000 هزارتومان))
8- سایر اسناد غیرمالی ازقبیل ابراء ضم امین وغیره (( چهارهزارتومان))
گواهی وتصدیق هرنوع امضاء بلااستثناء ((3  هزارتومان))
قسم دوم : سایر اسنادغیرمالی که منظور ازآنها اسنادی است که تحریر آن طبق دستور امریه وبخش نامه مقطوعا
تقسیم نامه اگرمال مورد تقسیم موضوع سند تا چهار واحد باشد((30  هزارتومان)) واز چهارواحد به بالا به ازاء هرواحد اضافه ((7500تومان))
2- تعویض یا ضم وثیقه اقاله یا متمم قرارداد (( بیست هزارتومان ))
3- فک رهن یا فسخ سند (( 50000 تومان))
قسم سوم : سایرخدمات –عملیات واقدامات رایج دفاتراسنادرسمی که عمد تا اداری است وبا مسامحه درلیست اسنادغیر مالی قرارداد شده است.
1- صدوراجرائیه برای هربرگ ((3000 تومان))
2- صدوراخطاریه برای هرنفر((2000 تومان))
3- دریافت وتعویض قبوض سپرده ((3000 تومان))
4- تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق از سند برای هربرگ ((2500 تومان))
5- صدور گواهی علت عدم ثبت معامله موضوع بند 81 مجموعه بخشنامه های ثبتی ((5000 تومان))
6- ثبت عزل یا استعفای وکیل درحاشیه ملاحظات ثبت سند ((5000 تومان ))
تذکاریه ویا آوری نکات بسیارمهم واساسی
1- حداکثر تحریر دریافتی اسناد مالی باتوجه به مبلغ معامله وسند هشتصد هزارتومان میباشد.
2- در اسنادمالی راجع به معاملات درصورتیکه طرفین معامله بیش از چهارنفر باشند با ازاء هرنفر اضافی ((5000 تومان )) به حق التحریر متعلقه اضافه میشود.
3- منظورازمختصر همانطورکه درامریه ودستور(( بخشنامه اصداری )) مقام عالیه معاونت ارجمند قوه قضائیه وریاست معزز سازمان ثبت اسناد واملاک کشورآمده است. سندی است که به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد ومفصل آن است که بیش ازنیم برگی باشد به تعبیر اخری  باتوجه به اندازه وخطوط وحجم اوراق اگر سند دربیش ازیک ورقه نیم برگی جابگیرد مفصل قلمداد می گردد واگربالحاظ معیارهای یادشده تحریر وتسطیر آن درورقه نیم برگی کفایت کند مختصر محسوب میشود بدیهی است که نحوه تحریر و تسطیر –اعم ازاینکه با ماشین تایپ رایانه ودست صورت گیرد بایستی متعارف ومطابق با شئونات سردفتری وصفت ولقب کاتب بالعدی باشد.
4-  تحریر اسنادتفویض وکالت بالحاظ الف- تحریرهای اسنادوکالتنامه ب- نوع برگ مورد استفاده (یک برگی یا نیم برگی ) ج- قیود مختصر ومفصل محاسبه می گردد.
5- درسند تقسیم نامه آپارتمان ها وکاشانه ها –پارکینگ وانباری وسایر منضمات با خود آپارتمان یک واحد محسوب میشود.
6- اگردرتعهد نامه ها واقرارنامه ها وصلح نامه ها وقرارداد ها وبطور عموم سایر اسناد غیرمالی قسم اول ودوم وجهی بطور منجزا وواضع قید شود وبه تعبیر وعبارت دیگردرآنها مبلغ قید گردد. اصل براین است که مالی محسوب گردد وبا لتبع تحریر آنها براساس اسناد مالی اخذ میشود وهمچنین حق الثبت چنین  اسنادی بجز تعهد نامه هایی که مبلغ مندرج درسند بعنوان وجه التزام ووجه الضمانه باشد براساس اسنادمالی محاسبه می گردد لیکن اسناد تعهد نامه بااوصاف مذکور چون حق الثبت اسناد مالی به آنها تعلق نمی گیرد غیرمالی قلمداد شده وحق الثبت متعلقه نیزهمان حق الثبت اسناد غیرمالی است .
7- صلح نامه . هبه نامه وقرارداد که درآن مبلغ ووجه به طور منجزوواضع قید نگردد وبه تعبیر دیگرغیرمالی باشد بازاء هربرگ اضافی ((3000 تومان)) به تحریر مندرج دربند 7 که راجع به چنین اسنادی است . اضافه میگردد.
8- سران دفاتراسنادرسمی فقط مجاز به مصدق نمودن فتوکپی (تصویر) اسنادتنظیمی دفترخانه واسناد که اصل آنها دردفترخانه تحت تصدی آنها باقی می مانده . می باشند ولا غیر.
9- حق الثبت کلیه اسناد مالی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج درسند (پنج درهزار) ودرمورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت ازمنافع ده ساله اخذ خواهد شد.
10- حق الثبت اسناد غیرمالی وگواهی امضاء وصدور رونوشت برای هر برگ وفسخ واقاله و معاملات ((5000تومان )) می باشد.
11- فقط دانشجویان بورسیه واعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج کشور اعزام می گردند ازحق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی اعم از تنی ووثیقه دارمعاف میباشند وهیچ شخص حقوقی وحقیقی دیگراز حق الثبت معاف نمی باشد.
تبصره : درمواریکه مشارکت مدنی بانکها به فروش اقساطی تبدیل می گردد ومبلغ فروش اقساطی با مشارکت یکسان باشد. چون حق الثبت سند قبلا وبه موجب سند مشارکت مدنی اخذ شده است لذا درتنظیم سند فروش  اقساطی نیازی به پرداخت حق الثبت نیوده ونمی باشد مضافا به اینکه در اسناد فروش اقساطی بانکها که درراستای تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی در خصوص خرید مسکن تنظیم می گردد چنانچه بانک معطی تسهیلات به دفترخانه تنظیم کننده سند صراحتا سهم مشخص رابرای خریدارازسهم الشرکه درسند مشارکت مدنی لحاظ کند. درمحاسبه حق الثبت سند فروش اقساطی این موضوع باید لحاظ وکسر گردد. لیکن درخصوص تحریرچنین اسنادی مبلغ فروش اقساطی ملاک اخذ تحریر میباشد .
12- ماخذ محاسبه حق الثبت اسنادقطعی صلح ومعاملات ناقله ووکالت فروش خودروها . موتورسیکلت ها وماشین آلات راهسازی ومصرفی وکشاورزی به شرح اصلاح قانون بخشی ازمقررات مالی دولت درسال 1384 وحسب مورد مالیات نقل وانتقال ویا ارزش اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی میباشد لیکن چنانچه وکیل بخواهد مال مورد وکالت را به خود انتقال دهد درصورتیکه وکالت درید وی درزمان حکومت قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولتی درسال 1384 تنظیم شده باشد درزمان انتقال قطعی حق الثبت به سند تنظیمی تعلق نمی گیرد علاوه آنکه اگردرزمان تنظیم سند وکالت مالیات نقل وانتقال آن نیزواریز ووصول شده باشد مالیات نقل وانتقال نیز در هنگام سند انتقال قطعی نباید باردیگرواریز گردد وفی الواقع معاف میباشد.
13- حق الثبت معاملات قطعی وصلح املاک براساس قیمت منطقه ای اموراقتصادی و دارایی اخذ ووصول می گردد.
14- حق الثبت اسناد قطعی وصلح شناوران دریایی براساس قانون خاص دریایی که ملاک آن سکه های پهلوی مقوم به ریال میباشد اخذ می گردد وازشمول تعرفه حق الثبت اسناد مالی خارج است .
15- درج قیمت واقعی معاملات دراسنادقطعی وصلح املاک ورقبات وشناوران دریایی با تراضی وتوافق وحسب الاظهارمتعاملین وبه استناد فتاوی دونفر ازمراجع تقلید زمان مقام رهبری وحضرت آیت اله العظمی بهجت واینکه فتوای علمای اسلامی ازجمله منابع حقوق میباشد بلااشکال است وبداهتا حق التحریرآنها نیزبراساس مبلغ مندرج درسند اخذ خواهدشد.
16- دراسنادافزایش مبلغ تحت عنوان اقرارنامه یا متمم وغیره تنظیم می گردد حق الثبت وحق التحریر براساس مابه التفاوت مبلغ اولیه وثانویه محاسبه می گردد بداهتا چنانچه سند مطمح نظر درراستای تقلیل مبلغ باشد حق الثبت وتحریر آن طبق اسنادغیر مالی وبا توجه به نوع سند تنظیمی (( اقرار یا متمم یا ...)) لحاظ می گردد.
17- دفاتر اسنادرسمی مجاز به گواهی امضاء ذیل نوشته های مالی (( اداری مبلغ)) وقولنامه ها و مایعه نامه های عادی تنظیم شده دربنگاه های معاملات ملکی واتومبیل  ویانزد کاتبین محلی راجع به املاک خودروها ووسائط نقلیه سهام شرکتها . شناوران دریایی وهمچنین تسجیل وتایید اسنادعادی اشخاص نمیباشند .
18- سران دفاتراسنادرسمی مطلقا ازانجام هرنوع تبلیغ راجع به خدمات واموردفترخانه ممنوع میباشد وحق مصاحبه با رادیو وتلویزیون وجرائد عمومی بدون اخذ محوز از ومقامات ومراجع مافوق دررابطه با مسائل وموضوعات دفاتر اسنادرسمی وثبت اسناد واملاک به اعتبارشغل . عنوان وسمت سردفتری اسنادرسمی نداشته وندارند.
19- اخذ هرگونه وجه نقدبابت حق الثبت تنظیم اسناددردفاتر اسنادرسمی مطلقا ممنوعو تمامی حق الثبت بایستی طبق فیشهای مخصوص وبه حسابهای معنونه دربانکهای مربوطه پرداخت تادیه وواریز شود.
20- پرداخت حق الثبت اسناد بعهده طرفی است که تقاضای ثبت سند می نماید مگر اینکه بین طرفین معامله ومتعاملین ومتعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
21- پرداخت حق التحریر وقیمت وبهای اوراق واسناد وقبوض اقساطی بالمناصفه به عهده طرفین است مگراینکه قبلا توافق دیگری دراین خصوص به عمل آمده باشدیا یک طرف شخصا تمام آن را بپردازد.1390/06/06 :: 01:11 ب.ظ